Entidades instrumentais

Segundo a Lofaxga, o sector público autonómico, ademais de pola propia Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, está integrado polas seguintes entidades:

Entidades públicas instrumentais
Outras entidades instrumentais

Entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia. Son estas:

  • Organismos autónomos
  • Axencias públicas autonómicas
  • Entidades públicas empresariais
  • Consorcios autonómicos.

Outras entidades instrumentais respecto das quea Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia exerce xuridicamente, de forma directa ou indirecta, unha posición de dominio, entendendo como tal, para estes efectos, aquela na que se exerce un control análogo ao dos propios servizos da Administración. Son estas:

  • Sociedades mercantís públicas autonómicas
  • Fundacións do sector público autonómico.

 

15 / 62