Plan de Igualdade

A Xunta de Galicia reafírmase no principio constitucional de igualdade de oportunidades entre as persoas e reforza, co I Plan de Igualdade, o seu compromiso na eliminación da discriminación entre homes e mulleres e na promoción da igualdade.

O obxectivo principal do I Plan de Igualdade da Xunta de Galicia é conformar un marco de referencia para a actuación dos poderes públicos en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes en Galicia, presentando un conxunto ordenado de medidas avaliables dirixidas a remover os obstáculos que impiden ou dificultan a igualdade efectiva de mulleres e homes e eliminar a discriminación por razón de sexo na Administración xeral da Xunta de Galicia.

Exclúese o persoal docente ao servizo da Consellería de Educación e o persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde por canto o devandito persoal é obxecto de tratamento noutros plans de igualdade especificamente deseñados no seo das súas organizacións.

28 / 62