MANUAL DE ACOLLIDA

Benvida do presidente

En primeiro lugar, quero transmitirche a miña felicitación por ter superadas as probas selectivas que che dan acceso á condición de empregado/a público/a da Xunta de Galicia.

Como sabes, esta organización ten como misión asumir o poder executivo da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Xunta, órgano colexiado de autogoberno de Galicia, cuxas competencias propias exerce de forma irrenunciable a través dos órganos que as teñen atribuídas dentro da súa estrutura organizativa.

De cara ao futuro, estamos orgullosos de contar coa túa colaboración para implantar unha organización moderna que continúe incrementando a calidade de vida da sociedade á que serve, mellorando os servizos prestados e satisfacendo as demandas e necesidades presentes e futuras das persoas usuarias e do conxunto da cidadanía.

Este manual elaborouse para dar a coñecer, ao persoal de novo ingreso da Xunta de Galicia, información útil acerca das características básicas desta organización, coa finalidade de facilitar a súa incorporación a esta Administración pública e colaborar na súa adaptación ao novo posto de traballo.

Para rematar, queda desexarche que teñas un doado proceso de integración e que a experiencia do teu paso pola Xunta de Galicia te enriqueza tanto profesional como persoalmente.

 

Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente

Ligazóns relacionadas
Finalidade do manual

Obxecto

O obxecto deste manual de acollida é dar a coñecer ao persoal de novo ingreso da Xunta de Galicia información útil acerca das características básicas desta organización.

Obxectivos principais

  • Facilitar a incorporación do persoal de novo ingreso á Xunta de Galicia.
  • Colaborar na adaptación deste persoal ao seu novo posto de traballo.
Capítulo 1- A Xunta de Galicia
A nosa razón de ser

A autonomía galega actual ten o seu antecedente máis inmediato no Estatuto de autonomía aprobado mediante referendo o 28 de xuño de 1936 por máis do noventa e nove por cento das persoas con dereito a voto. Este primeiro estatuto e o seu órgano de Goberno, a Xunta, exerceron unha evidente influencia na institucionalización autonómica actual de Galicia e na súa configuración identitaria como nacionalidade histórica.

A Lei para a reforma política de 1977 posibilita a admisión progresiva de autonomías provisionais. Tras as primeiras eleccións democráticas de 1977, unha asemblea de parlamentarios aprobou un texto que servirá de base do réxime preautonómico de Galicia. Partindo deste texto, institúese a Xunta como órgano de goberno provisional de Galicia, mediante o Real decreto lei 7/1978, do 16 de marzo. O acto de constitución da Xunta de Galicia preautonómica celebrouse no Pazo de Xelmírez de Santiago de Compostela o 18 de abril de 1978.

A preautonomía galega baséase na existencia dun territorio formado polas catro provincias de Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra). A Xunta preautonómica exerce competencias en materia de autoorganización, relacións coas deputacións provinciais, xestión dos servizos transferidos e realización de propostas ao goberno da nación acerca das medidas que afecten os intereses galegos.

A Constitución española de 1978 prevé un réxime autonómico singular para os territorios que no pasado plebiscitaron proxectos de estatutos de autonomía. Deste xeito, Galicia, Cataluña e o País Vasco accederon en principio aos seus estatutos en condición de nacionalidades históricas, por se declararen, ademais, como identidades colectivas, lingüísticas e culturais diferenciadas do resto de España.

O Estatuto de autonomía para Galicia aprobouse mediante Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril. O Estatuto é a norma institucional básica da Comunidade Autónoma de Galicia e o Estado recoñéceo e ampárao como parte do seu ordenamento xurídico. O título I do Estatuto establece os tres poderes da Comunidade Autónoma: o Parlamento, a Xunta e o seu Presidente. O título II recolle as competencias de Galicia; o título III ocúpase de Administración pública galega; o título IV, da economía e da facenda; e o título V, da reforma do propio Estatuto.

Histórico dos presidentes da Xunta de Galicia