Permisos

O persoal empregado público terá dereito aos seguintes permisos retribuídos:

 • asuntos particulares sen xustificación
 • acompañamento a revisións médicas de fillos e maiores a cargo
 • realización de funcións sindicais
 • exames (centros oficiais)
 • deber inescusable e conciliación da vida familiar e laboral
 • descanso adicional por compensación (10 días), só horarios por quendas
 • accidente, enfermidade moi grave da parella, familiar 1º grao (30 días)
 • lactación dun/ha fillo/a menor de doce meses
 • campañas electorais
 • permiso: acompañamento do cónxuxe/parella trat. fecundación, exames prenatais
 • matrimonio ou unión de feito
 • prácticas ou curso selectivo
 • hospitalización de fillos/as posterior ao parto
 • descanso adicional en Nadal (disposición adicional 3ª-V convenio)
 • adopción ou acollemento
 • formación militar reservistas voluntarios
 • descanso adicional Semana Santa (disposición adicional 3ª-V convenio)
 • desprazamento previo adopción ou acollemento internacional
 • enfermidade, accidente, falecemento familiar
 • enfermidade, accidente, falecemento familiar 1º grao distinta localidade
 • enfermidade, accidente, falecemento familiar 1º grao mesma localidade
 • enfermidade, accidente, falecemento familiar 2º grao distinta localidade
 • enfermidade, accidente, falecemento familiar 2º grao mesma localidade
 • nacemento, parto, paternidade
 • outro/a proxenitor/a por nacemento, acollemento ou adopción
 • maternidade (parto)
 • outro/a proxenitor/a: nacemento, acollemento ou adopción múltiple
 • permiso: maternidade (parto múltiple)
 • traslado domicilio
 • traslado domicilio mesma localidade (unidade familiar >=2 membros)
 • traslado domicilio distinta localidade (unidade familar 1 membro)
 • traslado domicilio distinta localidade (unidade familiar >= 2 membros)
 • traslado domicilio mesma localidade (unidade familiar 1 membro)
 • embarazo.