Contraprestacións económicas

Sistema retributivo

Sistema retributivo do persoal funcionario

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

 • Conceptos retributivos básicos:
  • Soldo e trienios do subgrupo de clasificación
  • Paga extraordinaria de xuño e decembro, cunha mensualidade do soldo, trienios e complemento de destino
 • Retribucións complementarias:
  • Complemento de destino do nivel do posto
  • Complemento específico asignado ao posto
  • Retribución adicional ao complemento de destino

Sistema retributivo do persoal laboral

V Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta de Galicia

 • Conceptos retributivos básicos:
  • Soldo asignado a cada grupo de clasificación
  • Paga extraordinaria de xuño e decembro, dunha mensualidade do soldo, trienios e adicional
 • Retribucións complementarias:
  • Complemento salarial de antigüidade en trienios
  • Complemento de funcións
  • Complemento de singularidade de posto:
   • Responsabilidade
   • Dirección
   • Perigosidade, toxicidade, penosidade e outras condicións especiais do posto
  • Dispoñibilidade horaria

Indemnizacións por razón de servizo

As contías globais das indemnizacións por razón do servizo que resultan de aplicación ao persoal empregado público poden consultarse aquí.

37 / 62