Dereitos e deberes en materia de prevención

Os traballadores e as traballadoras teñen dereito a unha protección eficaz en materia de seguridade e saúde no traballo. O citado dereito supón a existencia dun correlativo deber do/a empresario/a de protección dos/as traballadores/as fronte aos riscos laborais. Este deber de protección constitúe, igualmente, un deber das administracións públicas respecto do persoal ao seu servizo.

Corresponde a cada persoa traballadora velar, segundo as súas posibilidades e mediante o cumprimento das medidas de prevención que en cada caso sexan adoptadas, pola súa propia seguridade e saúde no traballo e pola daqueloutras persoas ás que poida afectar a súa actividade profesional, por mor dos seus actos e omisións no traballo, de conformidade coa súa formación e as instrucións do/a empresario/a.

50 / 62