Escolas infantís

Anualmente convócase un procedemento de novo ingreso ou renovación de praza en escolas infantís 0-3 para fillos e fillas do persoal dos servizos centrais e das xefaturas territoriais da Xunta de Galicia en escolas infantís da localidade onde presta servizos nas seguintes cidades:

  • Escola infantil de Vite en Santiago de Compostela
  • Escola infantil Santa María de Oza na Coruña
  • Escola infantil Catabois en Ferrol
  • Escola infantil Sagrado Corazón en Lugo
  • Escola infantil Antela en Ourense
  • Escola infantil do Edificio Administrativo de Pontevedra
  • Escola infantil A Estrela do Complexo Administrativo de Vigo
61 / 62