Formación

Escola Galega de Administración Pública (EGAP) é un organismo autónomo adscrito á Consellería Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia que ten como finalidade principal formar e especializar ao persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia ofrecendo estes tres servizos principais:

  • Centro de formación e especialización dos/as empregados/as públicos/as de Galicia, no que a acción formativa se orienta á actualización permanente dos coñecementos deste colectivo, co obxectivo de acadar unha maior profesionalización do persoal ao servizo das Administracións públicas, garantindo que a formación continua do persoal redunde na mellora da prestación dos servizos públicos.
  • Foro de debate para analizar as distintas problemáticas que se suscitan na sociedade, co fin de que dese debate poidan xurdir posibles políticas públicas; isto é, un punto de encontro para a reflexión, o intercambio de ideas e, en definitiva, a xeración de coñecemento orientado á mellora das Administracións públicas.
  • Centro de información para mellorar a relación entre a cidadanía e a Administración pública, que promove a máxima difusión dos coñecementos á sociedade no seu conxunto e que pon todo o seu acervo e a súa bagaxe de coñecementos ao servizo da mellora da Administración pública e da satisfacción das necesidades e expectativas sociais. 

icona

42 / 62