COMPORTAMENTO E SUPERVISIÓN
Instrumentos internos e externos de supervisión

Disponse dos seguintes instrumentos internos e externos de supervisión para comprobar o cumprimento do Código ético por parte dos/as empregados/as públicos/as:

  • Coordinación e supervisión do seu cumprimento: Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, agás nos ámbitos sanitario e educativo, onde xa existen órganos internos de supervision.
  • Control de incompatibilidades: Dirección Xeral da Función Pública.
  • Condutas contrarias ao Código ético: Asesoría Xurídica Xeral para os efectos da súa valoración e posible remisión ao Ministerio Fiscal.
25 / 62