Máis información en materia de persoal

icona

Actividade sindical. Neste apartado recóllese a información sindical ao amparo do previsto na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

icona

Convocatorias de concursos de traslados. Convocatorias de concursos de traslados para a provisión definitiva de postos de traballo de persoal funcionario e persoal laboral.

icona

Provisión transitoria de postos de traballo. Comisións de servizo e adscricións temporais.

icona

Compatibilidade. O persoal ao servizo da administración da Xunta de Galicia que pretenda realizar calquera outra actividade simultaneamente deberá solicitar a compatibilidade.

icona

Carreira profesional. En 2019, a Xunta de Galicia asinou con varias organizacións sindicais un acordo de concertación do emprego de Galicia.

38 / 62