Medidas de emerxencia

A Xunta, tendo en conta o tamaño e a actividade da empresa, así como a posible presenza de persoas alleas a ela nos seus edificios, deberá analizar as posibles situacións de emerxencia e adoptar as medidas necesarias en materia de primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación das persoas traballadoras, designando para iso o persoal encargado de poñer en práctica estas medidas e comprobando periodicamente, se é o caso, o seu correcto funcionamento. O citado persoal deberá posuír a formación necesaria, ser suficiente en número e dispoñer do material adecuado, en función das circunstancias antes sinaladas.

53 / 62