Prestación económica por risco no embarazo ou lactación natural

O risco durante o embarazo e a lactación natural son situacións nas que se atopan as traballadoras que, debendo cambiar de posto de traballo por outro compatible ao influír este negativamente no seu estado de saúde ou na do feto, non sexa posible. O contrato quedará en suspenso nos termos establecidos no artigo 26.3 da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

Esta situación deberá ser acreditada pola entidade xestora (colaboradora) coa que a empresa ten concertados os riscos profesionais. A prestación económica por riscos durante o embarazo consiste no abono dun subsidio equivalente ao 100% da base reguladora do accidente de traballo do mes anterior ao inicio da prestación. Non se require un período mínimo de cotización á Seguridade Social ao considerarse continxencia profesional.

O recoñecemento e aboamento das prestacións correspóndelle á entidade que xestiona as continxencias profesionais que, na maior parte das empresas, corresponde ás mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais asociadas á empresa. No caso de que a xestión non lle competa a ningunha mutua, esta prestación será xestionada polo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), que ata a Lei 3/2007 era o encargado de xestionalas.
 

Ligazóns relacionadas
54 / 62