Principios xerais de actuación

Os principios xerais que recolle o Código ético institucional da Xunta de Galicia dirixidos a todos/as os/as empregados/as públicos/as son estes:

Criterios
      Principios
Cumprimento da legalidade
  • Respecto ás normas xurídicas
  • Respecto aos dereitos fundamentais e liberdades públicas
Obxectividade e respecto
  • Satisfacción do interese xeral
  • Conduta digna, atenta, respectuosa e correcta coa cidadanía e co persoal
  • Transparencia na xestión dos asuntos públicos

Dedicación ao traballo

 

  • Lealdade, integridade, imparcialidade, obxectividade e dilixencia debida
  • Eficacia, economía, eficiencia, optimización e control do gasto
  • Defensa da dignidade da Administración autonómica

 

18 / 62