Protocolo de acoso laboral
A Xunta de Galicia materializou o seu compromiso de erradicar o acoso laboral e outras discriminacións no traballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia a través da aprobación dun protocolo específico co fin de dotarse dos mecanismos máis axeitados para actuar sobre este tipo de situacións.

O protocolo recolle as actuacións para previr, detectar e resolver as situacións de acoso laboral e outras discriminacións que se poidan producir na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e ao mesmo tempo, supón un mecanismo para a erradicación destas condutas e garantir a saúde das persoas que poidan sufrir estas situacións, así como a asistencia e protección das vítimas.

Así mesmo, o protocolo determina as actuacións e responsabilidades dos órganos que deben intervir na resolución destas situacións e asegura a pluralidade das intervencións para garantir un tratamento técnico adecuado na valoración de cada actuación concreta, respectando a metodoloxía máis apropiada en cada caso, de acordo cos principios xerais deste protocolo.
Ligazóns relacionadas
55 / 62