Que facer en caso de enfermidade profesional ou accidente de traballo

Que é un accidente laboral

Considérase accidente laboral toda lesión corporal que o traballador ou traballadora sufra con ocasión ou por consecuencia do traballo. Tamén teñen a consideración de accidentes de traballo os relacionados no artigo 156 do Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social.

Talón de solicitude de asistencia

  • Mutua Gallega: a persoa accidentada solicitará o talón ao departamento de persoal para presentalo no centro asistencial.
  • Outras mutualidades: deberán dirixirse aos centros establecidos no cadro médico que lle corresponda segundo a súa mutualidade co talón/tarxeta.
  • De non coñecer a mutualidade á que está asociado/a, poderá informarse no órgano de persoal correspondente.

Asistencia médica

A persoa accidentada será atendida no centro asistencial. Unha vez que reciba asistencia médica, obterá un parte que indicará se procede ou non a baixa médica.
  • Parte de asistencia sanitaria sen baixa: a persoa accidentada deberá incorporarse ao traballo o día seguinte.
  • Parte médico con baixa: a persoa accidentada deberá entregar o parte no servizo de persoal. Cando sexa dada de alta, deberá entregar o parte médico de alta no servizo de persoal e incorporarse ao traballo.
52 / 62