Réxime disciplinario

Todo o persoal ao servizo das administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia queda suxeito ao réxime disciplinario. O réxime disciplinario do persoal laboral réxese, no non previsto nesta lei, pola lexislación laboral.

O persoal que induza a outros á realización de actos ou condutas constitutivos de falta disciplinaria incorrerá na mesma responsabilidade que estes.

Incorrerá en responsabilidade o persoal que encubra as faltas consumadas moi graves ou graves, ou coopere na súa execución con actos anteriores ou simultáneos, cando destas faltas derive dano grave para a Administración pública en que preste servizos ou para os/as cidadáns/ás.

Esta Administración pública corrixirá disciplinariamente as infraccións do persoal ao seu servizo cometidas no exercicio das súas funcións e cargos, sen prexuízo da responsabilidade patrimonial ou penal que puider derivar de tales infraccións.

29 / 62