CONDICIÓNS DE TRABALLO
Tarxeta de identificación persoal e certificado de empregado público

Todo o persoal ao servizo do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galicia terá unha tarxeta acreditativa.

Esta tarxeta seve para:

  • Identificar e acreditar o/a seu/súa titular como persoal ao servizo do sector público autonómico.
  • Identificar electronicamente os/as empregados/as públicos/as.
  • Permitir o acceso a sistemas de información e áreas restrinxidas.
  • Mellorar o control do acceso aos edificios e instalacións.
  • Realizar un seguimento do cumprimento do horario e xornada laboral establecidos.
31 / 62