Unha Xunta transparente

A transparencia é un dos principios que rexe toda a actuación do sector público autonómico de Galicia.

Para conformar axeitadamente este piar, a Xunta de Galicia está a desenvolver estoutros:

Así mesmo, estanse a aplicar os mecanismos previstos legalmente de bo goberno e o control da actividade das persoas que ocupan altos cargos, ademais das obrigas que acompañan o exercicio desa responsabilidade.

En definitiva, unha administración cada vez máis próxima ten que conxugar o logro da eficacia na acción, a eficiencia na asignación de recursos e a axilización dos procedementos administrativos para prestar o mellor servizo á cidadanía desde a óptica da gobernanza, ou sexa, definindo, coordinando e executando as políticas públicas mediante o deseño e desenvolvemento de modelos e instrumentos de innovación e mellora da calidade destes servizos, a avaliación das políticas públicas e a introdución de sistemas de bo goberno.

17 / 62