CONDICIÓNS DE TRABALLO
Permisos, licenzas e vacacións

icona

Permisos. O persoal empregado público terá dereito aos seguintes permisos retribuídos:

 • Asuntos particulares sen xustificación
 • Acompañamento en revisións médicas de fillos e maiores a cargo
 • Realización de funcións sindicais
 • Exames en centros oficiais

icona

Licenzas. O persoal empregado público terá dereito ás seguintes licenzas:

 • Asuntos propios (sen retribución)
 • Enfermidade
 • Estudos relacionados coa administración
 • Hospitalización prolongada
 • Etc.

icona

Redución de xornada. O persoal empregado público ten dereito á redución da xornada de traballo nos seguintes casos:

 • Adaptación progresiva da xornada laboral para tratamentos oncolóxicos
 • Garda legal dun menor de 12 anos, dunha persoa maior (especial atención) ou con discapacidade
 • Redución da xornada de traballo por interese particular (máximo de un terzo)
 • Etc.

icona

Vacacións. As vacacións anuais retribuídas do persoal funcionario e do persoal laboral terán unha duración de vinte e dous días hábiles por ano completo de servizos, ou dos días que correspondan proporcionalmente se o tempo de servizos efectivos durante o ano foi menor. 

33 / 62