CONDICIÓNS DE TRABALLO
Xornada laboral, horario laboral e teletraballo

icona

Xornada laboral. A xornada laboral do persoal empregado público pode ser:

  • Xornada ordinaria
  • Xornada de especial dedicación
  • Xornada de verán

icona

Horario laboral. O horario laboral do persoal empregado público pode ser:

  • Horario xeral
  • Horarios especiais
  • Dispoñibilidade horaria
  • Horario flexible

icona

Control horario e xustificación de ausencias. O control horario terá por obxecto verificar o cumprimento da xornada de traballo establecida. Para tal efecto, todo o persoal empregado público deberá efectuar a fichaxe no seu ordenador, coa tarxeta de acreditación do persoal, ao inicio e remate da xornada laboral ou, de ser o caso, cos medios que se lle faciliten para iso.

icona

Teletraballo. O persoal empregado público da Xunta de Galicia poderá desenvolver as tarefas asignadas ao seu posto de traballo fóra das dependencias da Administración Autonómica, mediante o emprego das novas tecnoloxías, coa finalidade de acadar unha maior eficiencia na xestión pública, contribuíndo á conciliación da vida familiar e laboral, sempre e cando reúna os requisitos esixidos para iso.

Nesta modalidade de prestación de servizos, que terá carácter voluntario, quedarán garantidas as condicións exixidas en materia de prevención de riscos laborais, de seguridade social, de protección e de confidencialidade dos datos.

32 / 62