Dereitos

Dereitos individuais

Os/as empregados/as públicos/as incluídos no ámbito de aplicación desta lei teñen os seguintes dereitos de carácter individual en correspondencia coa natureza xurídica da súa relación de servizo:

 • Á inamovibilidade na condición de persoal funcionario de carreira
 • Ao desempeño efectivo das funcións ou tarefas propias da súa condición profesional
 • Á progresión na carreira profesional e á promoción interna
 • Á mobilidade profesional
 • Ás vacacións, descansos, permisos e licenzas que regulamentariamente se determinen
 • A percibir as retribucións e as indemnizacións por razón do servizo
 • Ás prestacións da Seguridade Social

Máis información sobre os dereitos de carácter individual nesta páxina. 

Dereitos sociais

Os/as empregados/as públicos/as teñen os seguintes dereitos individuais que se exercen de forma colectiva, segundo o previsto na Lei do emprego público de Galicia:

 • Á liberdade sindical
 • Á negociación colectiva, á representación e á participación institucional para a determinación das condicións de traballo
 • Á folga, sen prexuízo da garantía do mantemento dos servizos esenciais da comunidade
 • A suscitar conflitos colectivos de traballo
 • Á reunión.

Máis información sobre os dereitos sociais nesta páxina. 

34 / 62